Nhảy tới nội dung

Xử lý kết quả thanh toán

Sau khi khách hàng thanh toán trực tuyến trên Tiki, chúng tôi thực hiện hàm callback mà đối tác đăng ký khi gọi my.makePayment. Đồng thời, chúng tôi còn gửi một IPN message đến backend của phía đối tác.

Quan trọng
 • Nếu khách hàng chọn phương thức COD (Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng), thì Tiki sẽ không gởi IPN message đến backend của đối tác.
 • Khi thanh toán thành công, IPN sẽ được gởi ngay lập tức với status online_paid
 • Khi thanh toán thất bại, IPN sẽ được gởi với trạng thái canceled trong hai trường hợp sau:
  • Khách hàng tới màn hình thanh toán và click huỷ thanh toán: IPN sẽ được gởi ngay lập tức
  • Khách hàng tới màn hình thanh toán và tắt app hoặc không làm gì cả: IPN sẽ được gởi sau đó 4 tiếng

IPN - Instant Payment Notification

Chúng tôi sẽ sử dụng Postback Url mà đối tác cung cấp lúc đăng ký chức năng thanh toán với Tiki ở Tini Console để gửi một HTTP request với thông tin như sau:

Thông tin HTTP

KeyValue
Content-Typeapplication/json
MethodPOST
URLpostback url

HTTP Request

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
message_idstringĐịnh danh duy nhất của tin nhắn
message_typestringMặc định là notification cho tin nhắn thông báo kết quả thanh toán
message_created_atstringThời gian gửi tin nhắn (format RFC3339)
orderOrderThông tin đơn hàng

Order

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcNot NullMô tả
idstringID của đơn hàng
statusstringTrạng thái đơn hàng
grand_totalint64Tổng số tiền mà người dùng cần thanh toán
tiki_order_idstringID của đơn hàng nằm ở hệ thống Tiki
tiki_order_codestringMã đơn hàng nằm ở hệ thống Tiki
extrastringThông tin bổ sung theo định dạng key=value;key=value
reference_idstringID đơn hàng của đối tác

Vi dụ về IPN message request

curl --location --request POST 'https://partner.example.com/payment/ipn' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' \
--header 'X-Tiniapp-Signature: a9c279edaa7845a88c63eaf7c87f89dceebbc96dbed5e1a2fc9c5ffad110ad00' \
--header 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624552050667' \
--data-raw '{
"order": {
"id": "141857488587784201",
"extra": "",
"status": "canceled",
"grand_total": 35000,
"reference_id": "0",
"tiki_order_id": "1001059779",
"tiki_order_code": "308714458"
},
"message_id": "141939182305017886",
"message_type": "notification",
"message_created_at": "2021-12-27T21:19:33+07:00"
}'

Gửi lại IPN message

Chúng tôi sẽ gửi lại IPN message khi:

 • Kết quả trả về có HTTP status codes từ 500 đến 599
 • Hơn 15 giây không trả về kết quả
 • Xảy lỗi về kết nối mạng

Thời gian gửi lại lần lượt sẽ là: 1 phút -> 5 phút -> 30 phút -> 60 phút -> 6 giờ -> 12 giờ -> 24 giờ.

Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu

Dữ liệu có thể bị thay đổi trên đường truyền giữa hai hệ thống Tikiđối tác khi giao tiếp qua đường truyền mạng, dẫn đến thông tin giao dịch có thể bị sai lệch, đặc biệt là số tiền thanh toán và kết quả giao dịch.

Giải pháp

 • Để đảm bảo thông tin giao dịch chính xác và đầy đủ, đối tác cần KIỂM TRA chữ ký điện tử mỗi lần nhận IPN message từ Tiki.
 • Sử dụng request lấy thông tin một đơn hàng, hoặc lấy thông tin nhiều đơn hàng để kiểm tra trạng thái giao dịch trước khi cập nhật.
 • Luôn sử dụng IPN message để xử lý kết quả giao dịch. Khắc phục trường hợp khi thanh toán app Tiki bị đóng bất ngờ.
 • Vì phụ thuộc vào đường truyền mạng và hệ thống, có khả năng IPN message bị gửi chậm hoặc một message bị gửi nhiều lần. Do đó, đối tác cần dựa vào 2 trường message_idmessage_created_at nhằm tránh 1 message được xử lý nhiều lần hay xử lý sai thứ tự.