Nhảy tới nội dung

Mã lỗi

Định dạng kết quả lỗi

{
data: null,
error: {
"code": 400,
"message": "invalid parameters",
"reason": "",
"metadata": {
"service_code": "00002",
"request_id": "5cfe825ec1d76ed0a37e9acb3dad60ae"
}
}
}
Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcNot NullMô tả
codeintHTTP Code
messagestringNội dung lỗi
reasonstringChi tiết lỗi
metadataMetadataPhục vụ cho mục đích debug khi cần thiết

Reason

Lý doGiải thích
ORDER_AMOUNT_LIMIT_EXCEEDEDGiá trị đơn hàng vượt quá quy định
DUPLICATE_ITEMSMột sku xuất hiện nhiều lần trong một đơn hàng
PRODUCT_NOT_FOUNDSản phẩm không tồn tại, hết hàng hoặc không còn bán
SELLER_NOT_FOUNDTài khoản seller đã liên kết không hợp lệ
INVALID_ITEMsku không thuộc tài khoản Seller đã liên kết