Nhảy tới nội dung

Hoàn thành đơn hàng

Thông tin HTTP

KeyValue
Content-Typeapplication/json
MethodPOST
Base URLhttps://api.tiki.vn/tiniapp-open-api
Path/order/complete

Request gửi đi phải kèm chữ ký điện tử nhằm đảm bảo tính xác thực. Tham khảo Cách tạo chữ ký điện tử

HTTP Request

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
order_idstringID của đơn hàng
commentstringGhi chú cho đơn hàng
push_optsobjectTùy chọn thông báo
  • Chi tiết thuộc tính push_opts:

    Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
    page_pathstringĐường dẫn đơn hàng

Vi dụ về yêu cầu hoàn thành đơn hàng

curl --location --request POST 'https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/order/complete' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' \
--header 'X-Tiniapp-Signature: 43bb41cb0d18eca77d4990baaddb5d7c1a1b058e97eb3a170b0abd9a8f6c87b8' \
--header 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624558318419' \
--data-raw '{"order_id":"88062110977884170","comment":"Giao hàng thành công","pust_opts":{"page_path":"/order/detail/88062110977884170"}}'

HTTP Response

Kết quả lỗi

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
Data[]Data
Data
Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
orderOrder

Ví dụ về dữ liệu trả về

{
"data": {
"order": {
"id": "88062110977884170",
"status": "completed",
"grand_total": 1000
}
}
}