Nhảy tới nội dung

Hủy đơn hàng và hoàn tiền

Lưu ý
  • Chỉ có thể huỷ dơn hàng khi đơn hàng chưa dược hoàn thành (trạng thái của đơn hàng chưa được chuyển thành 'completed')
  • Sau khi đơn hàng được huỷ thành công, khách hàng sẽ được hoàn tiền nếu khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán online và đã thanh toán thành công

Thông tin HTTP

KeyValue
Content-Typeapplication/json
MethodPOST
Base URLhttps://api.tiki.vn/tiniapp-open-api
Path/order/cancel

Request gửi đi phải kèm chữ ký điện tử nhằm đảm bảo tính xác thực. Tham khảo Cách tạo chữ ký điện tử.

HTTP Request

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
order_idstringID của đơn hàng
commentstringLý do hủy đơn hàng
push_optsobjectTùy chọn thông báo
  • Chi tiết thuộc tính push_opts:

    Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
    page_pathstringĐường dẫn đơn hàng

Vi dụ về yêu cầu hoàn thành đơn hàng

curl --location --request POST 'https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/order/cancel' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' \
--header 'X-Tiniapp-Signature: 50cc41cb0d18eca77d4990baaddb5d7c1a1b058e97eb3a170b0abd9a8f6c87b8' \
--header 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624558318419' \
--data-raw '{"order_id":"77062110977884170","comment":"Hết hàng","pust_opts":{"page_path":"/order/detail/88062110977884170"}}'

HTTP Response

Kết quả lỗi

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
Data[]Data
Data
Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
orderOrder

Ví dụ về dữ liệu trả về

{
"data": {
"order": {
"id": "77062110977884170",
"status": "canceled",
"grand_total": 1000
}
}
}