Nhảy tới nội dung

User Profile

Giới Thiệu

Để lấy thông tin cơ bản của user từ Tini App bạn có thể sử dụng API my.getUserInfo. Tuy nhiên để backend của bạn có thể định danh user thì bạn sử dụng Open API.

Chi Tiết

Bạn cần phải có auth token với scope user_profile để gọi có thể gọi API này.

Các thông tin để call API này như sau

Sau đây là lệnh call mẫu sử dụng cURL

curl https://openapi.tiki.vn/ecom/v1/customers/profile \
-H 'Authorization: Bearer u61Po3FdluZubZ4v0lKb3kohLLGI6Rkm25AWc0zqa4k'