Nhảy tới nội dung

Lấy thông tin user phản hồi về form của đối tác

Thông tin HTTP

KeyValue
Content-Typeapplication/json
MethodGET
Base URLhttps://api.tiki.vn/tiniapp-open-api
Path/lead/responses

Parameters

KeyBắt buộcDescription
form_idsID của các các form mà đối tác cần lấy phản hồi từ user, ngăn cách nhau bằng dấu phẩy (,)
sizeSố lượng phản hồi mà đối tác cần lấy trong lần gửi request. Min = 1, Max = 500
lt_idID lớn nhất của phản hồi mà đối tác không cần lấy trong lần gửi request.
from_timeThời gian bắt đầu mà đối tác cần lọc để lấy phản hồi trong lần request. Giá trị là unix timestamp tính tới giây ở UTC
to_timeThời gian kết thúc mà đối tác cần lọc để lấy phản hồi trong lần request. Giá trị là unix timestamp tính tới giây ở UTC
Lưu ý
  • Lấy thông tin phản hồi của người dùng cũng đòi hỏi chữ ký điện tử. Tham khảo Cách tạo chữ ký điện tử
  • Data sẽ được trả về theo id giảm dần, tương ứng là những phản hồi gần nhất so với thời điểm mà đối tác gửi request

Vi dụ về request lấy thông tin phản hồi của user

curl --location --request GET 'https://api.tiki.vn/tiniapp-open-api/lead/responses?form_ids=84112926079713300%2C88238130968199168&size=100' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'X-Tiniapp-Client-Id: 8GXqhWDK3EppMwf8IyQU1GHgfq2TPADe' \
--header 'X-Tiniapp-Signature: 4d7bf4bc83e3e9884ce7ebfb1b2477aca66d40188df2de26053f59fe1067f4d3' \
--header 'X-Tiniapp-Timestamp: 1624613199164'
Lưu ý
  • %2C đại diện cho dấu phẩy (,) trong URL

HTTP Response

Thuộc tinhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
dataData

Data

Thuộc tinhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
totalint64Tổng số lượng phản hồi theo query của đối tác
responses[]Response

Response

Thuộc tinhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
idstring
created_atstringformat: YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ
form_idstring
inputsJSON object

Ví dụ về dữ liệu trả về

{
"data": {
"total": 10,
"responses": [
{
"created_at": "2021-12-16T17:43:51Z",
"form_id": "1",
"id": "998",
"inputs": {
"address": "880 CMT8, Phường 12, Quận 10, TPHCM",
"age": 23,
"avatar": "https://salt.tikicdn.com/ts/tiniapp/f7/a0/73/2d203498a7fff724255d67ed47577c6e.png",
"birthday": "3/10/1993",
"hobbies": [
"Đọc sách",
"Đá banh"
],
"gender": "female",
"name": "Tini app lead gen 657"
}
},
{
"created_at": "2021-12-16T04:42:50Z",
"form_id": "1",
"id": "997",
"inputs": {
"address": "374 CMT8, Phường 12, Quận 10, TPHCM",
"age": 40,
"avatar": "https://salt.tikicdn.com/ts/tiniapp/f7/a0/73/2d203498a7fff724255d67ed47577c6e.png",
"birthday": "4/11/1994",
"hobbies": [
"Đọc sách",
"Đá banh"
],
"gender": "other",
"name": "Tini app lead gen 272"
}
},
{
"created_at": "2021-12-15T15:41:49Z",
"form_id": "1",
"id": "996",
"inputs": {
"address": "276 CMT8, Phường 12, Quận 10, TPHCM",
"age": 22,
"avatar": "https://salt.tikicdn.com/ts/tiniapp/f7/a0/73/2d203498a7fff724255d67ed47577c6e.png",
"birthday": "11/9/1993",
"hobbies": [
"Đọc sách",
"Đá banh"
],
"gender": "male",
"name": "Tini app lead gen 478"
}
}
]
}
}