Nhảy tới nội dung

my.showTabBar

showTabBar

my.showTabBar là API để show lại tab bar.

Sample Code

my.showTabBar({
animation: true
});

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
animationbooleanXác định việc ẩn Tab Bar đi có cần thực hiện với animation hay không.
successFunctionCallback function khi hiển thị Tab Barthành công.
failFunctionCallback function khi hiển thị Tab Bar thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.