Nhảy tới nội dung

my.setTabBarStyle

setTabBarStyle

my.setTabBarStyle là API để set style cho Tab Bar

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
colorHexColorColor của tabBar
selectedColorHexColorMàu của tab bar được lựa chọn
backgroundColorHexColorMàu background
borderStyleStringMàu của border
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Sample Code

my.setTabBarStyle({
color: '#FF0000',
selectedColor: '#00FF00',
backgroundColor: '#0000FF',
borderStyle: 'white'
});