Nhảy tới nội dung

my.setTabBarItem

setTabBarItem

my.setTabBarItem là API để thay đổi các thuộc tính của một Tab bar item, bao gồm: text, icon khi item ở trạng thái bình thường, và icon ở trạng thái được chọn (selected)

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
indexnumberSố thứ tự của item. Các item trên Tab bar được đánh số từ trái sang phải, bắt đầu bằng 0.
textstringText của TabBar item.
iconPathstringĐường dẫn của icon khi item bình thường (không được chọn). Nếu đường dẫn là ảnh local, thì cần truyền vào đường dẫn tuyệt đối. Ví dụ: images/icon.png
selectedIconPathstringĐường dẫn của icon khi item được chọn (selected). Nếu đường dẫn là ảnh local, thì cần truyền vào đường dẫn tuyệt đối
successFunctionCallback function khi việc thay đổi thành công.
failFunctionCallback function khi việc thay đổi bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

my.setTabBarItem({
index: 0,
text: 'text',
iconPath: '/image/iconPath',
selectedIconPath: '/image/selectedIconPath'
});