Nhảy tới nội dung

my.removeTabBarBadge

removeTabBarBadge

Giới thiệu

my.removeTabBarBadge là API để bỏ đi badge text cho một Tab Bar Item

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
indexNumberIndex của tab page, tính từ 0, và từ trái qua phải.
successFunctionCallback function khi thành công.
failFunctionCallback function khi thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Sample Code

my.removeTabBarBadge({
index: 0
});