Nhảy tới nội dung

my.hideTabBarRedDot

hideTabBarRedDot

my.hideTabBar là API để ẩn đi nút đỏ ở góc trên bên phải của một Tab Bar Item

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
indexnumberIndex của tab page, tính từ 0, và từ trái qua phải.
successFunctionCallback function khi ẩn đi chấm đỏ thành công.
failFunctionCallback function khi ẩn đi chấm đỏ thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất việc gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

my.hideTabBarRedDot({
index: 0
});