Nhảy tới nội dung

my.hideTabBar

hideTabBar

my.hideTabBar là API để ẩn đi thanh Tab Bar

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
animationbooleanXác định việc ẩn Tab Bar đi có cần thực hiện với animation hay không
successFunctionCallback function khi ẩn Tab Bar thành công.
failFunctionCallback function khi ẩn Tab Bar thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ cho dù thành công hay thất bại.

Sample Code

my.hideTabBar({
animation: true
});