Nhảy tới nội dung

my.reLaunchMiniApp

reLaunchMiniApp

  • my.reLaunchMiniApp là API giống với my.navigateToMiniApp tuy nhiên thay vì được chồng lên Tiniapp cũ, Tiniapp mới sẽ replace luôn Tiniapp cũ.
  • Cách sử dụng API này hoàn toàn giống với api my.navigateToMiniApp.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
appIdStringappId của miniapp muốn di chuyển tới.
appMetaObjectappMeta của một app. Chỉ có những app được grant quyền navigateToMiniAppWithAppMeta mới được set thêm thuộc tính này
pathStringĐường dẫn tới màn hình muốn mở của app được chuyển tới. Nếu không được quy định thì màn hình đầu tiên sẽ được mở.
extraDataObjectDữ liệu cần được truyền cho app được nhảy tới.
App được nhảy tới sẽ lấy thông tin qua hàm App.onLaunch()App.onShow()
successFunctionCallback function khi gọi hàm thành công.
failFunctionCallback function khi gọi hàm thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Các thuộc tính của appMeta

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
cdnBaseUrlstringBase CDN để load các file config của Mini App. Base CDN phải là subdomain của tiki.vn
frameworkFilesLocationstringFramework files location phải là subdomain của Tiki

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button onTap="reLaunchMiniApp">Relaunch MiniApp</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
reLaunchMiniApp() {
my.reLaunchMiniApp({
appId: 'vn.tiki.miniapp.demp',
extraData: {
from: 'MiniApp Demo'
},
success() {},
fail(err) {}
});
}
});