Nhảy tới nội dung

my.redirectTo

redirectTo

my.redirectTo là API dùng để di chuyển từ màn hình hiện tại tới màn hình mong muốn trong ứng dụng.

Khác với my.navigateTo, my.redirectTo sẽ thay thế màn hình hiện tại bằng màn hình mới.

Khả dụng: Hỗ trợ từ framework 1.84 trở đi.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
urlStringĐường dẫn (pagePath) của màn hình muốn nhảy tới. Nếu bạn chỉ định màn hình nằm trong tabbar thì màn hình đó sẽ được thêm vào stack thay việc thực hiện chuyển tab.

Để truyền dữ liệu giữa các màn hình bạn có thể truyền theo query string đằng sau dấu ? của url.

Ví dụ: pages/index/index?param1=value1&param2=value2
successFunctionCCallback function khi gọi hàm thành công.
failFunctionCallback function khi gọi hàm thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button onTap="navigateTo">Navigate To</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="navigateTo">Redirect To</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="navigateBack">Navigate Back</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="switchTab">Switch Tab</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="reLaunch">reLaunch</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
redirectTo() {
my.redirectTo({ url: 'pages/component/view/index' });
}
});