Nhảy tới nội dung

my.navigateBack

navigateBack

my.navigateTo là API dùng để đóng màn hình hiện tại và trở lại màn hình trước đó.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
deltaNumberSố lượng giữa page hiện tại với page muốn quay lại. Ví dụ bạn muốn bỏ qua page trước đó và quay lại page trước đó nữa thì delta = 2. Mặc định delta = 1.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

<view class="page">
<view class="page__section">
<view class="button">
<button onTap="navigateTo">Navigate To</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="navigateBack">Navigate Back</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="switchTab">Switch Tab</button>
</view>
<view class="button">
<button onTap="reLaunch">reLaunch</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
navigateBack() {
my.navigateBack();
}
});