Nhảy tới nội dung

my.startPullDownRefresh

startPullDownRefresh

my.startPullDownRefresh là api để active tính năng pull down to refresh, khi được gọi sẽ có animation loading tương đương với việc manual pull down list. Hàm onPullDownRefresh của page sẽ được trigger. Sau khi đã lấy được dữ liệu, có thể gọi my.stopPullDownRefresh để stop loading.

Tuy nhiên hàm my.startPullDownRefresh chỉ hoạt động khi thoả mãn 2 điều kiện:

  • Trong app.json allowsBounceVertical phải set = YES hoặc không cần set vì đã được set mặc định
{
"window": {
"defaultTitle": "My App",
"titleBarColor": "#fff",
"backgroundColor": "#F5F7FC",
"allowsBounceVertical": "NO"
}
}
  • Trong index.json của page phải enable pullRefresh
{ "pullRefresh": true }

Vì vây muốn disable tính năng pull to refresh chỉ cần set allowsBounceVertical thành NO hoặc pullRefresh thành false

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback khi pull down animation trigger success
failFunctionCallback khi pull down animation trigger fail
completeFunctionCallback sau khi pull down animation trigger

Sample Code

index.json
{
"defaultTitle": "Pull down to refresh",
"pullRefresh": true
}
index.txml
<view class="page">
<view class="page-description">Pull down to refresh API</view>
<view class="page-section">
<view class="page-section-title">my.startPullDownRefresh</view>
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onStartPullDown">Start refreshing</button>
<button type="primary" onTap="onStopPullDown">Stop refreshing</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
onPullDownRefresh() {
//do load data here
console.log('onPullDownRefresh is triggered');
},
onStartPullDown() {
my.startPullDownRefresh();
}
onStopPullDown() {
my.stopPullDownRefresh();
}
})