Nhảy tới nội dung

my.pageScrollTo

pageScrollTo

my.pageScrollTo là API dùng để scroll đến vị trí bất kỳ trong trang.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
scrollTopnumberVị trí mong muốn scroll đến trong trang, tính bằng px.
durationnumberTổng thời gian scroll, tính bằng ms. Giá trị mặc định là 0.
selectorStringĐối tượng mong muốn scroll tới.
successFunctionCallback function khi chọn thành công.
failFunctionCallback function khi việc thay đổi bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Selector syntax

Khi tham số selector được truyền vào, MiniApp sẽ thực thi document.querySelector(selector).

Sample Code

index.txml
<view>
<block-header
title="Usage"
description="my.pageScrollTo" />
<view class="block-content">
<view>
<input style="width:100%" type="text" placeholder="key" name="key" value="{{scrollTop}}" onInput="scrollTopChange"></input>
</view>
<view>
<button class="button-full" onTap="scrollTo">Scroll</button>
</view>
<view style="height:1000px"></view>
</view>
</view>
index.js
Page({
data: {
scrollTop: 0
},
scrollTopChange(e) {
this.setData({
scrollTop: e.detail.value
});
},
onPageScroll({ scrollTop }) {
console.log('onPageScroll', scrollTop);
},
scrollTo() {
my.pageScrollTo({
scrollTop: parseInt(this.data.scrollTop)
});
}
});