Nhảy tới nội dung

my.showNavigationBarLoading

showNavigationBarLoading

my.showNavigationBarLoading là API để hiển thị loading animation trên thanh Navigation Bar của page hiện tại.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

index.txml
<view>
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="showLoading">Show navigation bar loading</button>
<button class="button-full" onTap="hideLoading">Hide navigation bar loading</button>
</view>
</view>
index.js
Page({
showLoading() {
my.showNavigationBarLoading();
},
hideLoading() {
my.hideNavigationBarLoading();
}
});