Nhảy tới nội dung

my.addIconsToNavigationBar

addIconsToNavigationBar

my.addIconsToNavigationBar là API để thêm icon vào navigation bar bên cạnh nút ba chấm nằm ngang (⋯) mở menu.

Simulation Widget

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
iconsArray of objectsDanh sách các icons thêm vào navigation bar. Hiển thị item đầu tiên.
paddingnumberKhoảng cách giữa các icons.
titleBarColorHexColorMàu nền của navigation bar. Đơn vị tính pixel.
successFunctionCallback function thi thêm icon khi thành công.
failFunctionCallback function khi thêm icon bất thành.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất tác vụ bất kể thành công hay thất bại.

Các thuộc tính của icon

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
imagestringĐường dẫn đến hình ảnh của icon. Có thể là remote link hoặc local.
widthnumberChiều rộng của icon. Mặc định là 24px.
heightnumberChiều dài của icon. Mặc định là 24px.
badgestringNội dung của badge hiển thị trên icon.

Sample Code

Page({
setNavigationBar(e) {
my.addIconsToNavigationBar({
icons: [
{
image: '/images/cart.png',
width: 25,
height: 25,
badge: `${this.data.quantity}`
}
],
padding: 10,
success: (res) => {
console.log(res);
},
fail: (res) => {
console.log(res);
}
});
}
});