Nhảy tới nội dung

my.hideKeyboard

hideKeyboard

Cập nhật lần cuối vào

my.hideKeyboard là API dùng để ẩn bàn phím.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Sample Code

index.txml
<view>
<block-header
title="Usage"
description="The API for hiding the keyboard."
/>

<view class="block-content">
<text class="title mb-8">Example</text>
<view class="component-item">
<input
onInput="bindHideKeyboard"
placeholder="Enter 123 to automatically close the keyboard"
/>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
bindHideKeyboard(e) {
if (e.detail.value === '123') {
my.hideKeyboard();
}
}
});