Nhảy tới nội dung

my.showLoading

showLoading

my.showLoading là api để hiển thị Loading. Có thể manual tắt loading bằng cách dùng api my.hideLoading.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
contentstringContent message của loading box
delaynumberDelay thời gian show loading
successFunctionCallback function khi hiển thị loading thành công.
failFunctionCallback function khi hiển thị loading thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

index.txml
<view class="page">
<view class="page-description">Loading API</view>
<view class="page-section">
<view class="page-section-title">my.showLoading</view>
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onLoading">Show Loading</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
onLoading() {
my.showLoading({ content: 'Loading...', delay: 1000 });
setTimeout(() => {
my.hideLoading();
}, 5000);
}
});