Nhảy tới nội dung

my.hideLoading

hideLoading

my.hideLoading là api để hide loading.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi gọi hàm thành công.
failFunctionCallback function khi gọi hàm thất bại.
completeFunctionCallback function khi hoàn tất gọi hàm bất kể thành công hay thất bại.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

index.txml
<view class="page">
<view class="page-description">Loading API</view>
<view class="page-section">
<view class="page-section-title">my.hideLoading</view>
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="onLoading">Show Loading and hide after 5s</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
onLoading() {
my.showLoading({ content: 'Loading...' });
setTimeout(() => {
my.hideLoading();
}, 5000);
}
});