Nhảy tới nội dung

my.datePicker

datePicker

my.datePicker là API cho phép user chọn thời gian. Chỉ hỗ trợ từ version 1.84.13 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMặc địnhMô tả
formatstringdd-MM-yyyyĐịnh dạng trả về sau khi người dùng chọn xong thời gian. Hỗ trợ các định dạng: dd-MM-yyyy, dd-MM-yyyy HH:mm, HH:mm
titlestringTitle cho date picker
confirmTextstringĐồng ýNội dung của button confirm trong date picker
currentDatestringThời gian hiện tạiGiá trị khởi tạo cho date picker. Định dạng phải giống như giá trị của format. Ví dụ nếu format của bạn đang để là dd-MM-yyyy HH:mm, thì currentDate phải để là 14-02-2022 14:20.
startDatestringGiá trị nhỏ nhất cho phép người dùng chọn. Định dạng cũng phải giống như giá trị của format.
endDatestringGiá trị lớn nhất cho phép người dùng chọn. Định dạng cũng phải giống như giá trị của format.
textColorstringMàu chữ của text trên date picker. Hỗ trợ từ version 1.88.12
descriptionstringNội dung của description, nằm bên dưới title. Hỗ trợ từ version 1.88.12
descriptionColorstringMàu chữ của description. Hỗ trợ từ version 1.88.12
confirmColorstringMàu chữ của button confirm. Hỗ trợ từ version 1.88.12
confirmBackgroundColorstringMàu nền của button confirm. Hỗ trợ từ version 1.88.12
successFunctionCallback function sau khi chọn thành công
failFunctionCallback function khi người dùng không chọn thời gian nào

Lưu ý: Giao diện của my.datePicker tuỳ vào việc bạn chạy trên simulator, android hoặc ios sẽ có sự khác biệt

Sample Code

  <button onTap="onShowDate">dd-MM-yyyy</button>
<button onTap="onShowTime">HH:mm</button>
<button onTap="onShowDateTime">dd-MM-yyyy HH:mm</button>
<button onTap="onShowContent">Content</button>
Page({
showDatePicker(format, ...options) {
my.datePicker({
format,
...options,
success: (success) => {
my.alert({
content: JSON.stringify(success)
});
},
fail: (error) => {
my.alert({
content: JSON.stringify(error)
});
}
});
},
onShowDate() {
this.showDatePicker('dd-MM-yyyy');
},
onShowTime() {
this.showDatePicker('HH:mm');
},
onShowDateTime() {
this.showDatePicker('dd-MM-yyyy HH:mm');
},
onShowContent() {
my.datePicker({
title: 'Chọn ngày sinh',
description: 'Người lớn: trên 12 tuổi',
confirmText: 'Xong',
confirmBackgroundColor: '#D3A73B',
success: (success) => {
my.alert({
content: JSON.stringify(success)
});
},
fail: (error) => {
my.alert({
content: JSON.stringify(error)
});
}
});
}
});