Nhảy tới nội dung

my.setBackgroundColor

setBackgroundColor

my.setBackgroundColor là API để thay đổi màu nền của page.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
backgroundColorstringMàu nền của page
successFunctionCallback function khi việc thay đổi thành công.
failFunctionCallback function khi việc thay đổi bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

my.setBackgroundColor({
backgroundColor: '#ff0000'
});