Nhảy tới nội dung

Giới thiệu

Giới thiệu

Storage API là bộ api dùng để xử lý dữ liệu trong local storage.

Mỗi tiện ích sẽ được sử dụng tối đa 6MB cho việc lưu trữ dữ liệu.

Danh sách JS API

JS APIMô tả
my.setStorageLưu trữ dữ liệu theo key; dữ liệu mới sẽ ghi đè dữ liệu cũ nếu cùng key
my.getStorageLấy dữ liệu theo key
my.clearStorageXoá toàn bộ dữ liệu được lưu trữ của tiện ích
my.removeStorageXoá dữ liệu được lưu theo key
my.getStorageInfoLấy thông tin dung lượng, giới hạn của storage hiện tại

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới