Nhảy tới nội dung

my.makePayment

makePayment

my.makePayment là API dùng để tạo payment. Luồng payment như sau:

  • Developer dùng JS của Tiki để tạo order từ đơn hàng. Tham khảo Quy trình tạo và xử lý đơn hàng
  • Gọi API my.makePayment để tạo khởi tạo payment. Kế đó, ứng dụng sẽ được redirect tới trang quick payment của Tiki.
    • Trường hợp khách hàng chọn COD (thanh toán tiền mặt khi giao hàng), đơn hàng sẽ chuyển thẳng sang trạng thái 'processing'.
    • Trường hợp khách hàng chọn thanh toán trực tuyến, thì họ sẽ tiến hành thủ tục thanh toán. Nếu thanh toán thành công, đơn hàng sẽ chuyển sang trạng thái 'processing'.

Xem thêm Trạng thái đơn hàng

Lưu ý

Việc makePayment cần user phải được login từ trước. Sử dụng jsapi my.getAuthCode để lấy accessToken và sau đó tạo order.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
orderIdstringOrder Id để thực hiện payment. Mỗi orderId chỉ được dùng để makePayment một lần, không được dùng orderId cũ để makePayment lại.
paymentMethodstringThêm tham số paymentMethod : 'cod' vào nếu khách hàng chọn thanh toán tiền mặt khi giao hàng.
successFunctionCallback function khi payment được thực hiện thành công, argument luôn là success
failFunctionCallback function khi payment thất bại, argument sẽ là error message
completeFunctionCallback function khi việc gọi payment kết thúc cho dù thành công hay thất bại.

Callback function payload

success callback payload là string và luôn là success fail callback payload là string và sẽ là error message

Sample Code

const app = getApp();

Page({
data: {
cart: app.cart
},
onShow() {
this.setData({ cart: app.cart });
},
doPayment() {
my.getAuthCode({
scope: [],
success: (res) => {
my.makePayment({
orderId: '67328847745515542',
success: (res) => {
my.alert({ title: 'payment', content: res });
}
});
}
});
}
});