Nhảy tới nội dung

my.isLoggedIn

isLoggedIn

my.isLoggedIn là API để kiểm tra user đã log in hay chưa.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi kiểm tra thành công.
failFunctionCallback function khi kiểm tra thất bại.
completeFunctionCallback function khi kiểm tra hoàn tất cho dù thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

payload của success callback là giá trị boolean, kết quả của việc kiểm tra user đã logged in hay chưa.

Sample Code

 <view class="block-content">
<text class="title mb-8">Is user logged in?</text>
<text class="title mb-8">{{isLogged}}</text>
</view>
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onCheckUserLoggedIn">Check</button>
</view>
Page({
data: {
isLogged: undefined
},

onCheckUserLoggedIn() {
my.isLoggedIn({
success: (res) => {
this.setData({ isLogged: res });
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});