Nhảy tới nội dung

my.sendSocketMessage

sendSocketMessage

my.sendSocketMessage là một API dùng để gửi dữ liệu thông qua một WebSocket connection. Để sử dụng my.sendSocketMessage, bạn trước hết cần thiết lập WebSocket connection bằng my.connectSocket, tiếp đến là gọi my.onSocketOpen callback.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
datastring/ ArrayBufferDữ liệu cần gửi đi, có thể ở dạng thuần văn bản hoặc chuỗi mã hoá Base64.
successFunctionCallback function khi gửi dữ liệu thành công.
failFunctionCallback function khi gửi dữ liệu bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể việc gửi dữ liệu thành công hay thất bại.

Sample Code

let socketOpen = false;
let socketMsgQueue = [];
my.connectSocket({
url: 'wss://www.example.com/socketserver'
});

my.onSocketOpen(function (res) {
socketOpen = true;
for (let i = 0; i < socketMsgQueue.length; i++) {
sendSocketMessage(socketMsgQueue[i]);
}
socketMsgQueue = [];
});

function sendSocketMessage(msg) {
if (socketOpen) {
my.sendSocketMessage({
data: msg
});
} else {
socketMsgQueue.push(msg);
}
}