Nhảy tới nội dung

my.onSocketMessage

onSocketMessage

my.onSocketMessage là API giúp lắng nghe sự kiện message nhận được từ WebSocket Server.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

Sample Code

my.connectSocket({
url: 'wes://sample'
});

my.onSocketMessage(function (res) {
console.log('<<< message', res);
});

Return value

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
datastringMessage nhận được từ server.