Nhảy tới nội dung

my.onSocketError

onSocketError

my.onSocketError là API giúp lắng nghe sự kiện error trên WebSocket connection.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
callbackFunctionCallback function khi sự kiện WebSocket open được kích hoạt.

Sample Code

my.connectSocket({
url: 'wes://sample'
});

my.onSocketError(function (res) {
console.log('<<< error', res);
});