Nhảy tới nội dung

my.connectSocket

connectSocket

my.connectSocket là API được dùng để mở websocket connection trên ứng dụng. Một ứng dụng chỉ có thể duy trì một WebSocket connection ở một thời điểm. Nếu api này được gọi khi có connection đang được mở, thì connection có sẵn đó sẽ tự động đóng lại và connection mới được mở ra.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

API Params

Để cấu hình mở WebSocket cần truyền các thuộc tính sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
urlstringĐường dẫn tới WebSocket server. Đường dẫn hỗ trợ cả ws:// lẫn wss://
dataObjectData kèm theo khi kết nối tới server. Data này sẽ được truyền kèm như query string trên url kết nối.
successFunctionCallback function khi việc kết nối thành công.
failFunctionCallback function khi việc kết nối thất bại.
completeFunctionCallback function khi việc kết nối kết thúc bất kể thành công hay thất bại.
Lưu ý
  • my.connectSocket sẽ phát sinh lỗi nếu giá trị truyền vào thuộc tính url không phải kiểu string, bị NULL, hoặc không đúng dịnh dạng ws:// hay wss://.
  • Tuy nhiên, trường hợp sai token hoặc sai url thì vẫn được tính là success callback.

Sample Code

my.connectSocket({
url: this.data.websocketServer,
data: {},
success: (res) => {
console.log(JSON.stringify(res));
},
fail: () => {}
});