Nhảy tới nội dung

my.closeSocket

closeSocket

my.closeSocket là API được dùng để đóng một WebSocket connection được mở trước đó.

Quan trọng

Bạn cần phải thêm tên miền trong phần Cài đặt chung của ứng dụng trên Tini Console trước khi sử dụng các Networking API và Webview. Xem phần hướng dẫn tại đây.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi việc đóng kết nối thành công.
failFunctionCallback function khi việc đóng kết nối bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc đóng kết nối hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Sample Code

my.onSocketOpen(function () {
my.closeSocket();
});

my.onSocketClose(function (res) {
console.log('WebSocket is closed!');
});