Nhảy tới nội dung

my.trimVideo

trimVideo

my.trimVideo là API cho phép cắt video trong 1 khoảng thời gian.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.83.40 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
minDurationnumberThời gian ít nhất của video
maxDurationBumberThời gian lớn nhất của video
rangeObjectNếu muốn trim video trong 1 khoảng range cho trước, nếu range được set thì video sẽ trim theo range này mà không bật UI
successFunctionCallback function khi cắt video thành công.
failFunctionCallback function khi cắt video bất thành.
completeFunctionCallback function khi gọi API hoàn tất bất kể có cắt được video hay không.

range object

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
startnumberThời điểm bắt đầu
endnumberThời điểm kết thúc

Callback function payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
filePathstringĐường dẫn của video đã được cắt. Sử dụng đường dẫn này để hiển thị video hoặc upload
durationnumberThời gian của video được cắt

Sample Code

<view>
<block-header title="Usage" description="Trim Video" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onChooseVideo">Choose Video</button>
</view>

<video id="video" object-fit="cover" style="width: 100%; height: 100%;" onPlay="onPlay" onPause="onPause"
onEnd="onEnd" onTimeUpdate="onTimeUpdate" plays-inline src="{{videoUrl}}" />
</view>
Page({
data: {
videoUrl: undefined
},
onChooseVideo() {
my.chooseVideo({
success: (res) => {
my.trimVideo({ filePath: res.filePaths[0], duration: 5 });
},
fail: (e) => {
my.alert({ content: JSON.stringify(e) });
console.log(e);
}
});
}
});