Nhảy tới nội dung

my.createVideoContext

createVideoContext

my.createVideoContext là API dùng để tạo ra VideoContext - đối tuợng quản lý việc phát video. Cụ thể hơn, nó cung cấp các hàm giúp điều khiển video component.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Return value

Trả về Video Context Object với hỗ trợ thuộc tính và methods theo như bên dưới.

Video Context Methods

Phương thứcTham sốMô tả
playnoPhát video.
pausenoDừng phát video. Nếu phát tiếp, sẽ bắt đầu từ thời điểm bị tam ngưng.
seekpositionNhảy đến một thời điểm cụ thể trong audio.

Sample Code

<video
id="video"
controls="false"
loop
object-fit="cover"
style="width: 100%; height: 100%;"
onPlay="onPlay"
onPause="onPause"
plays-inline
src="https://dev-tikiscp.tbox.vn/miniapps/miki/cat.mp4"
/>
index.js
Page({
onReady() {
const video = my.createAudioContext('video');
video.pause();
}
});