Nhảy tới nội dung

my.onUnhandledRejection

onUnhandledRejection

Giới thiệu

my.onUnhandledRejection là API dùng để lắng nghe sự kiện khi 1 Promise reject xảy ra nhưng không được handle, tương đương với function onUnhandledRejection trong app.js

Sử dụng

Sample Code

index.js

Page({
onLoad(query) {
my.onUnhandledRejection((res) => {
console.log(res.reason);
console.log(res.promise);
});
}
});

app.js

App({
onUnhandledRejection(res) {
console.log(res.reason);
console.log(res.promise);
}
});

API Params

AttributesTypeDescription
callbackFunctionCallback để catch unhandle reject của Promise.