Nhảy tới nội dung

my.getSavedFileInfo

getSavedFileInfo

my.getSavedFileInfo là API dùng để lấy thông tin tập tin được lưu cục bộ. Để lấy thông tin tập tin tạm, sử dụng my.getFileInfo().

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Các thuộc tính:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
filePathstringĐường dẫn tới tập tin cục bộ
successFunctionCallback function khi lấy thông tin tập tin thành công
failFunctionCallback function khi lấy thông tin tập tin bất thành
completeFunctionCallback function khi việc lấy thông tin tập tin kết thúc bất kể thành công hay thất bại.

Callback success function payload

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
sizenumberDung lượng của file. Đơn vị tính: byte
createTimestringNgày giờ tập tin được tạo ra

Sample Code

<view>
<block-header title="Usage" description="File system" />
<view class="block-content">
<image src="{{tempFilePath}}" />
<button class="button-full" onTap="onChooseImage">Choose Image</button>
</view>
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onSaveFile">Save Image</button>
<button class="button-full" onTap="onGetFileInfo">Get File Info</button>
<button class="button-full" onTap="onGetSavedFileInfo">Get Saved File Info</button>
<button class="button-full" onTap="onGetSavedFileList">Get Saved File List</button>
<button class="button-full" onTap="onRemoveSavedFile">Remove Save File</button>
</view>
</view>
Page({
data: {
tempFilePath: undefined,
savedFilePath: undefined
},
onChooseImage() {
my.chooseImage({
count: 1,
success: (res) => {
console.log(res);
this.setData({
tempFilePath: res.filePaths[0]
});
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
},
onSaveFile() {
my.saveFile({
filePath: this.data.tempFilePath,
success: (res) => {
console.log(res);
my.alert({
title: 'Saved',
content: `File path ${res.filePath}`
});
this.setData({
savedFilePath: res.filePath
});
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
},
onGetSavedFileInfo() {
my.getSavedFileInfo({
filePath: this.data.savedFilePath,
success: (res) => {
my.alert({
title: 'Saved File Info',
content: JSON.stringify(res)
});
console.log(JSON.stringify(res));
},
fail: (e) => {
console.log(e);
}
});
}
});