Nhảy tới nội dung

my.getSetting

getSetting

my.getSetting là một API lấy thông tin cài đặt. Trả về kết quả cài đặt quyền của người dùng. Chỉ quyền đã yêu cầu từ người dùng mới xuất hiện trong kết quả trả về.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version v1.86.3 trở lên.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi lấy thông tin quyền người dùng thành công.
failFunctionCallback function khi lấy thông tin quyền người dùng bất thành.
completeFunctionCallback function khi việc lấy thông tin quyền người dùng hoàn tất bất kể thành công hay thất bại.

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về thông tin như sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
authSettingobjectKết quả ủy quyền người dùng, trong đó khoá là giá trị phạm vi và giá trị trả về là kiểu bool, cho biết liệu người dùng có được phép ủy quyền hay không, hãy xem danh sách phạm vi để biết chi tiết.

Danh sách các phạm vi

Phạm viKiểu dữ liệuMô tả
userInfomy.getUserInfoThông tin cá nhân
authCodemy.getAuthCodeThông tin đăng nhập
locationmy.getLocationVị trí
cameramy.chooseImage
my.saveImage
Camera và Thư viện ảnh

Sample Code

<view class="page">
<block-header title="Usage" description="Returns the result of the user's permission settings. Only permissions requested from the user are returned" />
<view class="block-content">
<view class="page-section-demo">
<button type="primary" onTap="getSetting">Setting</button>
</view>
</view>
</view>
Page({
getSetting() {
my.getSetting({
success: (res) => {
my.alert({ title: 'Success', content: JSON.stringify(res)});
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
},
});
});