Nhảy tới nội dung

my.getNetworkType

getNetworkType

my.getNetworkType là API dùng để lấy thông tin kết nối mạng của thiết bị.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.85.7 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi lấy thông tin thành công.
failFunctionCallback function khi lấy thông tin thất bại.
completeFunctionCallback function khi lấy thông tin hoàn tất.

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về thông tin như sau:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
networkAvailablebooleanThiết bị có kết nối mạng hay không
networkTypestringLoại kết nối mạng, là một trong các giá trị UNKNOWN / NOTREACHABLE / WIFI / 3G / 2G / 4G / 5G.

Sample Code

<view>
<block-header title="Usage" description="Get device current network type" />
<view class="block-content">
<button class="button-full" onTap="onGetNetworkType">Get Network Type</button>
</view>
</view>
Page({
data: {
networkType: undefined
},
onGetNetworkType() {
my.getNetworkType({
success: (res) => {
this.setData({ networkType: res });
my.alert({
title: 'Success',
content: JSON.stringify(res)
});
},
fail: (e) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(e) });
}
});
}
});