Nhảy tới nội dung

my.choosePhoneContact

choosePhoneContact

  • my.choosePhoneContact là API dùng để chọn một liên hệ từ Danh bạ trong điện thoại của người dùng.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.77.14 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

index.js
Page({
onLoad() {
my.choosePhoneContact({
success: (res) => {
console.log('contact: ', res);
},
fail: (res) => {}
});
}
});

API Params

Các thuộc tính:

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi một liên hệ từ Danh bạ được chọn
failFunctionCallback function khi user không chọn liên hệ nào, hoặc có lỗi xảy ra trong quá trình chọn, argument sẽ là error message
completeFunctionCallback function khi việc mở màn hình kết thúc cho dù thành công hay thất bại.

Callback function payload

  • success callback payload là 1 thông tin liên hệ được chọn
  • fail callback payload
Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
errorstringerror title
errorMessagestringerror message in detail. Các lỗi thường gặp là: No item selected, khi mà user không chọn địa chỉ nào hoặc Permission denied khi user không cấp quyền để truy cập Sổ địa chỉ

Thông tin liên hệ

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
full_namestringTên được lưu trong Danh bạ
phone_numberstringSố điện thoại được lưu trong Danh bạ