Nhảy tới nội dung

my.stopCompass

stopCompass

my.stopCompass là API dùng để dừng theo dõi dữ liệu compass.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi thực hiện thành công.
failFunctionCallback function khi thực hiện thất bại.
completeFunctionCallback function khi thực hiện hoàn tất.

Sample Code

Page({
onReady() {
this.compassChangeCallback = (res) => {
console.log(res);
};
my.startCompass({
interval: 'ui',
success: () => {
my.onCompassChange(this.compassChangeCallback);
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: res.errorMessage });
}
});
},
onUnload() {
my.stopCompass({
success: () => {
my.offCompassChange(this.compassChangeCallback);
}
});
}
});