Nhảy tới nội dung

my.offCompassChange

offCompassChange

my.offCompassChange là API giúp dừng việc theo dõi dữ liệu compass.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

API Params

  • Khi gọi API kèm theo callback thì chỉ event callback đó được xoá:
my.offCompassChange(this.callback);
  • Khi callback không được truyền vào, tất cả các event callback được xoá:
my.offCompassChange();

Sample Code

Page({
onLoad() {
this.callback = this.callback.bind(this);
my.offCompassChange(this.callback);
},
onUnload() {
my.offCompassChange(this.callback);
},
callback(res) {}
});