Nhảy tới nội dung

my.offCompassChange

offCompassChange

Cập nhật lần cuối vào

my.offCompassChange là API giúp dừng việc theo dõi dữ liệu compass.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

API Params

  • Khi gọi API kèm theo callback thì chỉ event callback đó được xoá:
my.offCompassChange(this.callback);
  • Khi callback không được truyền vào, tất cả các event callback được xoá:
my.offCompassChange();

Sample Code

Page({
onLoad() {
this.callback = this.callback.bind(this);
my.offCompassChange(this.callback);
},
onUnload() {
my.offCompassChange(this.callback);
},
callback(res) {}
});