Nhảy tới nội dung

my.bioMetrics.deleteKey

bioMetrics.deleteKey

my.bioMetrics.deleteKey là API để xoá cặp key đề cập ở JSAPI my.bioMetrics.createKey nếu có.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.96.7 trở lên.

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
successFunctionCallback function khi việc xoá key thành công
failFunctionCallback function khi việc xoá key thất bại
completeFunctionCallback function bất kể thành công hay thất bại

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework sẽ trả về payload là 1 biến boolean và luôn luôn là true

Sample Code

index.xml
<view>
<block-header title="Usage" description="Use Biometrics to authenticate with server" />
<view class="block-content">
<view class="page-section-btns">
<button type="primary" onTap="createKey">Create Key Pair</button>
<button type="primary" onTap="keyExists">Check Key Exists</button>
<button type="primary" onTap="deleteKey">Delete Key</button>
</view>
</view>
<view class="block-content">
<view class="page-section-btns">
<button type="primary" onTap="createSignature">Generate Signature</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
deleteKey() {
my.bioMetrics.deleteKey({
success: () => {
my.alert({ title: 'Success', content: `Key is deleted` });
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});