Nhảy tới nội dung

my.bioMetrics.localAuth

bioMetrics.localAuth

my.bioMetrics.localAuth là API dùng để xác thực người dùng ở mức độ device. Tức là JSAPI này sẽ mở tính năng xác thực bằng Biometrics sẵn có của device (nếu device đã cài đặt face id, hoặc touch id, hoặc xác thực móng măt...), sau khi xác thực xong thì trả về kết quả thành công hay thất bại.

Khả dụng: Hỗ trợ từ version 1.96.7 trở lên.

Lưu ý:

  • Việc lưu trữ cặp key này đòi hỏi thiết bị phải có sensor của bio metrics và đã cài đặt sẵn 1 trong face id, touch id hoặc móng mắt... Sử dụng JSAPI my.bioMetrics.isSupported để kiểm tra việc này.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

API Params

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
contentStringContent của popup hiện ra khi xác thực bằng biometrics
successFunctionCallback function khi việc xác thực thành công
failFunctionCallback function khi việc xác thực thất bại hoặc user huỷ bỏ
completeFunctionCallback function bất kể thành công hay thất bại

Giá trị trong success callback

Khi việc gọi API thành công, framework chỉ trả về payload là boolean thể hiện việc xác thực đã thành công.

Sample Code

index.xml
<view>
<block-header title="Usage" description="Use Biometrics to authenticate with device" />
<view class="block-content">
<view class="page-section-btns">
<button type="primary" onTap="localAuth">Local Authentication</button>
</view>
</view>
</view>
index.js
Page({
localAuth() {
my.bioMetrics.localAuth({
content: 'Sign in',
success: () => {
my.alert({ title: 'Success', content: `Authenticated!` });
},
fail: (res) => {
my.alert({ title: 'Fail', content: JSON.stringify(res) });
}
});
}
});