Nhảy tới nội dung

my.getLaunchOptionsSync

getLaunchOptionsSync

my.getLaunchOptionsSync là API dùng để lấy parameters để launch Tini App hiện tại.

Khả dụng: hỗ trợ từ version 1.89.5 trở lên.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample Code

const options = my.getLaunchOptionsSync();
my.alert({ content: JSON.stringify(options) });

Return value

Kết quả trả về của my.getLaunchOptionsSync sẽ giống với options của App.onLoad(options)

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
pagePathStringĐường dẫn của page sẽ được mở của miniapp tới.
queryStringQuery string ví dụ name=A&age=18
referrerInfoObjectThông tin chứa extra data được truyền khi mở miniapp từ my.navigateToMiniapp hoặc từ deeplink ví dụ
referrerInfo : { extraData: { test: 'param' } }