Nhảy tới nội dung

my.getAppIdSync

getAppIdSync

my.getAppIdSync là API dùng để lấy ID của Mini App hiện tại.

Quét mã để trải nghiệm

Xem code mẫu trên Tini Studio

Demo

Trải nghiệm thử với trình giả lập bên dưới

Sample code

Page({
onGetAppId() {
const res = my.getAppIdSync();
my.alert({ title: 'AppID', content: res });
}
});

Return value

Thuộc tínhKiểu dữ liệuMô tả
appIdstringID của Mini App hiện tại