Nhảy tới nội dung

my.canIUse

canIUse

Cập nhật lần cuối vào

my.canIUse là API dùng để kiểm tra xem liệu Runtime của Tiki App Framework cài trên Tiki App có hỗ trợ:

  • Một API cụ thể, hoặc một input parameter cụ thể của một API cùng giá trị của parameter đó.
  • Một component cụ thể, hoặc một thuộc tính cụ thể của một component cùng giá trị của thuộc tính đó.

Khả dụng: Từ runtime version 1.73.11 trở lên.

API Params

Input của canIUse có định dạng ${API}.${type}.${param}.${option}, hoặc ${component}.${attribute}.${option}

  • API: tên của API. Ví dụ API my.SDKVersion thì tên của API ở đây sẽ là SDKVersion.

  • type: nhận các giá trị object, return, hoặc callback.

  • param: input parameter của API.

  • option: giá trị của parameter đó.

  • component: tên của component.

  • attribute: thuộc tính của component đó.

  • option: giá trị của thuộc tính đó.

Return value

my.canIUse sẽ trả về true nếu như có hỗ trợ.

Sample code

my.canIUse('getFileInfo');
my.canIUse('button.open-type.share');