Nhảy tới nội dung

my.canIUse

canIUse

my.canIUse là API dùng để kiểm tra xem liệu Runtime của Tiki App Framework cài trên Tiki App có hỗ trợ:

  • Một API cụ thể, hoặc một input parameter cụ thể của một API cùng giá trị của parameter đó.
  • Một component cụ thể, hoặc một thuộc tính cụ thể của một component cùng giá trị của thuộc tính đó.

Khả dụng: Từ runtime version 1.73.11 trở lên.

API Params

Input của canIUse có định dạng ${API}.${type}.${param}.${option}, hoặc ${component}.${attribute}.${option}

  • API: tên của API. Ví dụ API my.SDKVersion thì tên của API ở đây sẽ là SDKVersion.

  • type: nhận các giá trị object, return, hoặc callback.

  • param: input parameter của API.

  • option: giá trị của parameter đó.

  • component: tên của component.

  • attribute: thuộc tính của component đó.

  • option: giá trị của thuộc tính đó.

Return value

my.canIUse sẽ trả về true nếu như có hỗ trợ.

Sample code

my.canIUse('getFileInfo');
my.canIUse('button.open-type.share');