Nhảy tới nội dung

my.reportAnalytics

reportAnalytics

my.reportAnalytics là API dùng để ghi nhận dữ liệu của một số sự kiện tuỳ chỉnh.

Các sự kiện hỗ trợ

purchase

Sự kiện này được ghi nhận khi khách hàng thực hiện thanh toán cho 1 hay nhiều sản phẩm / dịch vụ:

Parameters

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
ecommerceEcommerceChứa thông tin của đơn hàng.

Ecommerce Parameters

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcVí dụMô tả
order_idstringO_12345Mã đơn hàng.
couponstringSUMMER_FUNMã coupon được sử dụng trong đơn hàng.
itemsItem[]Danh sách items có trong đơn hàng.
shippingnumber5000Phí vận chuyển của đơn hàng.
taxnumber10000Thuế trên đơn hàng.
valuenumber115000Tổng giá trị đơn hàng.

Item Parameters

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcVí dụMô tả
item_idstringSKU_12345Mã định danh sản phẩm.
item_namestringiPhone 12 Pro MaxTên của sản phẩm.
pricenumber50000Giá sản phẩm.
quantitynumber1số lượng của sản phẩm đó.
item_brandstringAppleThương hiệu của sản phẩm.
item_categorystringMobile PhoneDanh mục của sản phẩm.
item_variantstringWhitePhẩn bản của sản phẩm.

Sử dụng

Ví dụ sau dùng để ghi nhận đơn hàng lên hệ thống analytics:

Page({
onLoad() {
my.reportAnalytics('purchase', {
ecommerce: {
order_id: '12345',
value: 1000,
tax: 0,
shipping: 0,
coupon: 'SUMMER_SALE',
items: [
{
item_name: 'Tiki T-Shirt',
item_id: '12345',
price: 500,
item_brand: 'Tiki',
item_category: 'Apparel',
item_variant: 'Gray',
quantity: 1
},
{
item_name: 'Tini T-Shirt',
item_id: '67890',
price: 500,
item_brand: 'Tiki',
item_category: 'Apparel',
item_variant: 'Black',
quantity: 1
}
]
}
});
}
});
---oOo---

refund

Parameters

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcMô tả
ecommerceEcommerceChứa thông tin của đơn hàng muốn huỷ.

Ecommerce Parameters

Thuộc tínhKiểu dữ liệuBắt buộcVí dụMô tả
order_idstringO_12345Mã đơn hàng bị huỷ.

Sample Code

Sự kiện dùng để ghi nhận đơn hàng bị huỷ

my.reportAnalytics('refund', {
ecommerce: {
order_id: '12345'
}
});