Nhảy tới nội dung

Interstitiad.onLoad

Cập nhật lần cuối vào

Lắng nghe sự kiện quảng cáo được load thành công.

Sử dụng

this.ad = my.createInterstitialAd();
this.ad.onLoad(() => {
my.alert({ content: 'Ad loaded' });
});
ad.load();