Nhảy tới nội dung

Interstitiad.onClose

Cập nhật lần cuối vào

Lắng nghe sự kiện quảng cáo bị đóng.

Sử dụng

this.ad = my.createInterstitialAd();
this.ad.onClose(() => {
my.alert({ content: 'Ad closed' });
});
ad.load();