Nhảy tới nội dung

Interstitiad.offLoad

Cập nhật lần cuối vào

Huỷ việc lắng nghe sự kiện quảng cáo được load thành công.

Sử dụng

this.ad = my.createInterstitialAd();
this.ad.onLoad(this.onAdLoadHandler);
this.ad.offLoad(this.onAdLoadHandler);